Influence of pollinators and growth regulators on the development of potato alternaria in the conditions of the Polissya of Ukraine

  • S. Bomоk Institute of Plant Protection of NAAS, 33 Vasylkivska str. Kyiv, Ukraine. 03022
Keywords: potatoes, varieties, development of disease, alternaria, pollinators, growth regulators

Abstract

Goal. Evaluate the effectiveness of different schemes with the use of isolates and growth promoters separately and in a mixture on different potato varieties on an artificial infectious background of Alternaria spр.

Methods. Field research, small-town. Monitoring the development of alternaria in the vegetative period of potato plants, and the main diseases of the tubers – during the storage of the crop, in accordance with generally accepted methods. The studied varieties – foreign selection  (Carlene, Gala and Riviera). The scheme of the experiment included 9 options: 1- control; 2- Poteitin; 3- Simpto; 4. Masterpiece; 5- Ass-Selective; 6th Masterpiece + Simpto; 7- Masterpiece + Poteitin; 8- Ass-Selective + Simpto; 9- Ac-Selective + Poteitin.

Results. During the years of research, the varieties of Gal and Riviera were less affected by alternatives than the Carlene variety. It was established that the treatment of potato tubers before planting under the combination of the preparations Ac-Selectiv + Simpto increased resistance to alternaria and had a positive effect on all investigated varieties of potatoes, the disease developed from 5,1 to 5,6%, and the distribution from 20,6 to 30,2%.

It was found that potato tubers of the Galа and Riviera varieties in all investigated variants during the harvest were affected by fusariosis (the disease developed from 1,86 to 3,24%) and parasley common (the disease developed from 0,94 to 3,24%).

Potato varieties of Carlena variety were affected by fusariosis, common scab, rhizotoniosis and alternaria. Diseases of Fusariosis and Alternaria have affected tubers in all treatments and controls. The defeat of tubers with fusariosis was 1,88 to 3,24%. The defeat of parasites was from 0,91 to 1,64%. Defeat of tubers by diseases of rhizoctoniosis and alternaria was observed in the variants of the experiment: control, Poteitin, Simpto, Masterpiece and Ass-Selective. Defeat by rhizotoniosis was in the range from 0.50 to 0,90%, alternatively – from 0,50 to 1,0%. The same chemists in combination with growth regulators appeared to be more effective for the Carlene variety, and there were no rhizoctoniosis and alternariae.

Conclusions. The effectiveness of the action against Alternaria spр.. on plants of three varieties and fusariosis, the first common, rhizoctoniosis and alternaria on potato tubers. Continuation of research in 2019 will determine the most effective options for potato processing, which will ensure the high efficiency of protecting plant potato from illness.

References

Posozhenets V.M, Nemeritskaya L.V., Zhuravskaya I.A., Fedorchuk S.V. (2014). Biolohichni osoblyvosti zbudnyka alternariozu kartopli ta obgruntuvannya zakhodiv zakhystu v umovakh Polissya Ukrayiny. [Biological peculiarities of the causative agent of potato alternaria and substantiation of protection measures in the conditions of Polesie of Ukraine]. Ahropromyslove vyrobnytstvo Polissya. №7. Pp. 52-55. [in Ukrainian].

Lazarchuk L.A. (2015). Efektyvnist elementiv systemy zakhystu kartopli vid khvorob i koloradskoho zhuka.[The effectiveness of the elements of the system of protection of potatoes against diseases and Colorado potato beetle]. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu. No. 1 (1). Pp. 174-180. [in Ukrainian].

Sergienko V.G., Shita O.V., Tsukrun R.P., Bogdanovich S.V. (2011). Suchasni pestytsydy v systemi zakhystu kartopli vid khvorob i shkidnykiv. [Modern pesticides in the system of protection of potatoes against diseases and pests]. Karantyn i zakhyst roslyn. № 8. P. 18–21. [in Ukrainian].

Sergienko Y.M., Tymoshenko T.V. (2001). Vplyv obrobky kartopli pestytsydamy ta mikroelementamy na fitosanitarnyy stan posiviv i urozhay. [Influence of potato treatment with pesticides and trace elements on the phytosanitary condition of crops and crops]. Kartoplyarstvo: Zb. nauk. prats. Vol. 31, pp. 125-130. [in Ukrainian].

Boroday V.V., Voitseshina N.I., Koltunov V.A. (2014). Otsinka stiykosti sortiv Solanum tuberosum L. do fuzarioznoyi hnyli bulb ta efektyvnistmikrobiolohichnykh preparativ. [Evaluation of the resistance of Solanum tuberosum L. varieties to fusarium tuber rot and the effectiveness of microbiological preparations]. Ahrobiolohiya. №1 (109). S. 108—111. [in Ukrainian].

Vasko V.T., Obolonnik N.V. (2004). Tekhnologii vozdelyvaniya kartofelya v usloviyakh nechernozemnoy zony Rossiyskoy Federatsii. [Technologies of potato cultivation in the conditions of the non-chernozem zone of the Russian Federation]. St. Petersburg: «Profi-Inform». 224 p. [in Ukrainian].

Sayuk O.J., Plotnitskaya N.M. (2015). Vplyv peredsadyvnoyi obrobky bulb na produktyvnist i yakist kartopli. [Influence of pre-sowing potato processing on potato productivity and quality]. Visnyk ZHNAEU. №2 (50). Vol. 1, pp. 115-119. [in Ukrainian].

Posozhenets V.M., Nemeritska L.V., Fedorchuk S.V. (2014). Zastosuvannya funhitsydiv ta biopreparativ dlya zakhystu kartopli vid khvorob lystkiv v umovakh Polissya Ukrayiny. [Application of fungicides and biologicals for protection of potatoes against leaf diseases in the Polesie of Ukraine]. Ecological monitoring, innovative and resource-saving technologies in the system of protection of potatoes and vegetables from harmful organisms: abstracts of supplement. All-Ukrainian. Vseukr. nauk.-prakt. konf., 29—30 trav. pp. 57-58. [in Ukrainian].

Kutsenko V.S. (Kononuchenko V.V., Molotskyi M.Y. Eds.). (2003). Kartoplia. Khvoroby i shkidnyky [Potato. Diseases and pests]. Vol. 2. Kyiv. 240 p. [in Ukrainian].

Shabanova I.O., Kincharova M.N. (2010). Rasprostranenie al'ternarioza kartofelya v usloviyakh Lesostepi Sredn'ogo Povolzh'ya. Immunopatologiya, allergologiya, infektologiya. [Distribution of potato alternaria in the conditions of the Forest-steppe of the Middle Volga region]. Imunopatolohiya, alerholohiya, infektsiolohiya. № 1. P. 138-139. [in Russian].

Hausladen H. (2006). Potato early blight (Alternaria ssp.) in Germany. PPO-Special Report no.11. P. 313—318.[in Germanian].

Kalach V.I., Ivanyuk V.G. (2003). Ispol'zovaniye fitofungitsidov v zashchite kartofelya ot bolezney.[The use of phytofungicides in the protection of potatoes against disease]. Aktual'nyye problemy sovremennogo kartofelevodstva. № 2. P. 43—47. [in Russian].

Naumova N.A. (1960). Analiz semyan na gribnuyu i bakterial'nuyu infektsiyu. [Seed analysis for fungal and bacterial infections]. Moskva: Sel'khozizdat, 2008 p. [in Russian].

Tribel S.O., Pilipenko L.A., Bondarchuk A.A. et al (Tribel S.O. Bondarchuk A.A. Eds.). (2013). Metodolohiia otsiniuvannia sortozrazkiv kartopli na stiikist proty osnovnykh shkidnykiv i zbudnykiv khvorob [Methodology of assessment of varieties of cartography for the design of the main schools and the storehouse; as amended by].: Kyiv: Ahrarna nauka. 264 p. [in Ukrainian].

Published
2019-08-12
How to Cite
Bomоk S. (2019). Influence of pollinators and growth regulators on the development of potato alternaria in the conditions of the Polissya of Ukraine. Quarantine and Plant Protection, (7-8), 18-22. https://doi.org/10.36495/2312-0614.2019.7-8.18-22
Section
SCIENTIFIC RESEARCH