Detoxification of soil and insurance herbicides in a chernozem typical in the left-bank Forest-Steppe of Ukraine

  • О. Demianiuk Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, 12, Metrologichna str., Kyiv, 03143, Ukraine
  • D. Shatsman Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, 12, Metrologichna str., Kyiv, 03143, Ukraine
Keywords: soil herbicides, post emergent herbici­des, detoxification, chernozem typical

Abstract

Goal. The content and detoxification rate of soil (Harnes, k.e.; Stomp 330, k.e.) and post emergent (Callisto 480 SC, KC; Milagro 040 SC, k.c.; Dianat, BRK; Esteron 60, k.e.) herbicides in chernozem typical of permanent corn cultivation technology was studied. Methods. By the method of gas-liquid chromatography, the content of active substances of herbicides in the soil. The mathematical methods established the half-life T50 of active ingredients of the preparations and detoxification rate constants (k) in a chernozem typical were established. Results. The studied herbicides had a rather high decomposition rate in the soil, and on the 45 day the content of their active substances was either not found or was 2.7—9.4% (Harnes, k.e., Dianat, BRK). The shortest half-life of T50 is specific for herbicides with active substances as nicosulfuron (4.6 days) and mesotrione (4.7 days), 2.4-Д 2-ethylhexyl ether (5.3 days) which indicates their low persistence in a chernozem typical and Milagro 040 SC, k.c., Callisto 480 SC, KC, Esteron 60, k.e. characterizes as moderately persistent. For herbicides with the active substance dicamba, pendamethalin and acetochlor, the half-life of T50 was maximum and in the amount to 11.6, 10.2 and 9.9 days, respectively. The biggest half-life of the active substance characterizes as the most stable and dangerous herbicides for the environment. Conclusions. It was confirmed that all the studied herbicides had enough high decomposition rate in the soil in corn agrocenosis. On the 45 day the herbicides Callisto 480 SC, KC, Milagro 040 SC, k.c., Esteron 60, k.e. completely decomposed in the soil, the herbicides Dianat, BRK, Harnes, k.e. — by 91% and 97%, respectively. For the rate constant of the detoxification process (k) in a chernozem typical the herbicides are placed in a row: Dianat, BRK > Stomp 330, k.e. > Harnes, k.e. > Esteron 60, k.e. > Callisto 480 SC, KC > Milagro 040 SC, k.c.

References

Voronin V.I.. Stulin A.F.. Blekanov D.N. et. al. (2017). Otsenka produktivnosti kukuruzy v usloviyakh vyrashchivaniya eye v sevooborote i v vide monokultury pri dlitelnom primenenii udobreniy. [Evalution of valuation of maize productivity in conditions of its crop rotation and monoculture with long-term fertilizer application]. Uspekhi sovremennoy nauki. [Modern science success]. № 7. P. 18–25. [in Russian].

Gangur V.V. (2009). Tsaritsa poley v monokulture. Produktivnost kukuruzy na zerno pri bessmennom vyrashchivanii i v sevooborote. [Queen of the fields in monoculture. Productivity of corn for grain during permanent cultivation and in crop rotation]. Zerno. № 7. P. 27–29. [in Russian].

Borzykh O.I. (2015). Kompleks shkidlyvoi bioty v ahroekosystemakh Ukrainy. [Complex of harmful biota in agroecosystems of Ukraine]. Zakhyst i karantyn roslyn. Vol. 61. P. 310. [in Ukrainian].

Borzykh O.I., Fedorenko V.P. (2016). Suchasni problemy fitosanitarnoho stanu ahrobiotsenoziv v Ukraini. [Current problems of phytosanitary status of agrobiocenoses in Ukraine]. Zakhyst i karantyn roslyn. Vol. 62. P. 317. [in Ukrainian].

Ivashchenko O.O. (2009). Buriany na posivakh – problema masshtabna [Weeds on sowing are a problem a scale]. Karantyn i zakhyst roslyn. № 9. P. 2–4. [in Ukrainian].

Ivashchenko O.O. (2001). Buriany v ahrofitotsenozakh [Weeds in agrofitocenosiss]. Kyiv: Svit. 235 p. [in Ukrainian].

Vlizlo V.V., Salyha Yu.T. (2012). Problemy biolohichnoi bezpeky zastosuvannia pestytsydiv v Ukraini. [Some problems of biological safety of application of pesticides in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky. [News of agrarian sciences]. № 1. Р. 24–28. [in Ukrainian].

Zherebko V.M. (2013). Herbitsydy v intensyvnykh tekhnolohiiakh. [Herbicides are in intensive technologies]. Nasinnytstvo. [Seed Production]. № 11. С. 12–14. [in Ukrainian].

Bublyk L.I., Panchenko T.P., Shevchuk I.V. (2005). Ekotoksykolohichna otsinka zastosuvannia suchasnykh pestytsydiv dlia zakhystu chereshni v Lisostepu Ukrainy. [Ecotoxicological evaluation of the use of modern pesticides for the protection of cherries in the Forest-Steppe of Ukraine]. Zakhyst i karantyn roslyn. Vol. 51. Р. 7986. [in Ukrainian].

Mokliachuk L.I., Horodyska I.M., Monarkh V.V. (2012). Neobkhidnist ekotoksylohichnoi otsinky asortymentu pestytsydiv pry khimichnomu zakhysti silskohocpodarskykh kultur. [The necessity of ecotoxicological valuing of pesticides assortment when carrying out chemical protection of agricultural crops]. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu. [Journal Zhytomyr National Agroecological University]. № 1(30). Р. 232–237. [in Ukrainian].

Mokliachuk L.I., Kavetskyi V.M., Piskunova L.E., Kalenska S.M. (1999). Ekolohichna otsinka nebezpechnosti zastosuvannia pestytsydiv u suchasnykh tekhnolohiiakh vyroshchuvannia zernovykh kultur. [Environmental assessment of the dangers of pesticide application in modern grain-growing technologies]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN. [Scientific works Institute of Agriculture of UAAS]. № 3. Р. 117–121. [in Ukrainian].

Silva V., Mol H.G.J., Zomer P., Tienstra M., Ritsema C.J., Geissen V. (2019). Pesticide residues in European agricultural soils – A hidden reality unfolded. Science of the Total Environment. 653. P. 1532–1545. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.10.441

Stoytcheva M. (2011). Pesticides in the modern world. Pesticides Use and Management. Rijeka, Croatia: In Tech. 572 р.

Prodanchuk M., Lepeshkin I., Medvedev V. et. al. (2014). Provedennia polovykh doslidzhen iz vyznachennia zalyshkovykh kilkostei pestytsydiv z urakhuvanniam ahroklimatychnykh osoblyvostei Ukrainy. [Approaches to conducting the pesticide residue field trials based on agro-climatic conditions of Ukraine]. Problemy kharchuvannia. [One Health and Nutrition Problems of Ukraine]. № 2. P. 2938. [in Ukrainian].

Ruda T.V., Korshun M.M. (2017). Prohnozuvannia nebezpechnosti zabrudnennia gruntu ta pidzemnykh vod pry zastosuvanni pestytsydiv riznykh klasiv dlia zakhystu oliinykh kultur v gruntovo-klimatychnykh umovakh Ukrainy. [Prediction of hazard for soil and groundwater contamination with different classes of pesticides intended to protect oil crops in soil and climatic conditions of Ukraine]. Ukrainskyi zhurnal suchasnykh problem toksykolohii. [Ukrainian journal of modern toxicological aspects]. № 1–2. P. 77–78. [in Ukrainian].

Fedorenko V.P., Bublyk L.I., Kozub N.O. et. al. (2012). Stratehiia i taktyka zakhystu roslyn. Stratehiia. [Plant protection strategy and tactics. Strategy Plant protection strategy and tactics. Strategy]. Vol. 1. Ed.: V.P. Fedorenko. Kyiv: Alfa-steviia. 497 p. [in Ukrainian].

Storchous I. (2017). Herbitsydy: pobichni efekty. [Herbicides: side effects]. Propozytsiia. URL: https://propozitsiya.com/ua/gerbicidi-pobichni-efekti. [in Ukrainian].

Dospekhov B.A. (1985). Metodyka polevoho opyta [Methodology of the field experience]. Moskva: Kolos. 351 р. [in Russian].

Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannia v Ukraini [List of pesticides and agrochemicals authorized for use in Ukraine]. (2016). Kyiv: Yunivest Media. 1024 р. [in Ukrainian].

Kruk L.S., Kavetskyi V.M. (1999). Zalezhnist potentsiinoi nebezpechnosti zabrudnennia urozhaiu pestytsydamy vid yikh poliarnosti. [Dependence of the potential danger of contamination of the crop with pesticides on their polarity]. Ahroekolohiia i biotekhnolohiia. Vol. 3. P. 85–91. [in Ukrainian].

Kruk L.S., Kavetskyi V.M. (1999). Kharakterystyka ekotoksychnosti pestytsydiv za stupenem nebezpechnosti. [Characteristics of ecotoxicity of pesticides by degree of danger]. Ahrarnyi visnyk Prychornomor’ia. Vol. 3(6). P. 96–99. [in Ukrainian].

Bublyk L.I., Havryliuk L.L. (2014). Metody monitorynhu ta kontroliu zalyshkiv pestytsydiv v ahrotsenozakh. [Methods for monitoring and control of pesticide residues in agrocenoses]. Zakhyst i karantyn roslyn. Vol. 60. P. 5366. [in Ukrainian].

Bublyk L.I., Kruk I.V., Kruk L.S. (2008). Metody monitorynhu zabrudnennia pestytsydamy gruntu ahrotsenoziv. [Methods for monitoring soil contamination in agrocenoses]. Zakhyst i karantyn roslyn. Vol. 54. P. 87–98. [in Ukrainian].

Kruk I.V. (2014). Ekotoksychna diia pestytsydiv v ahrotsenozi ripaku ozymoho. [Ecotoxic effect of pesticides in agrocoenosis of winter rapе]. Zakhyst i karantyn roslyn. Vol. 60. P. 174–183. [in Ukrainian].

Kavetsky V.M., Ryzhenko N.O. (2008). Physicaland chemical criteria for pesticides determination and risk assessmentin ecosystem. Polish J. Chem. 82. 361–369.

Published
2019-12-06
How to Cite
Demianiuk О., & Shatsman , D. (2019). Detoxification of soil and insurance herbicides in a chernozem typical in the left-bank Forest-Steppe of Ukraine. Quarantine and Plant Protection, (11-12), 18-21. https://doi.org/10.36495/2312-0614.2019.11-12.18-21
Section
MEANS AND METHODS