Dependence of soybean weed infestation on growing conditions in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine

  • R. Hutianskyi Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of the NAAS, 142, Moskovskiy avenue, Kharkiv, Ukraine, 61060
  • S. Popov Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of the NAAS, 142, Moskovskiy avenue, Kharkiv, Ukraine, 61060
  • V. Zuza Kharkiv National Agrarian University the named after V.V. Dokuchaev, Dokuchaevske - 2, Kharkiv district, Kharkiv region, Ukraine, 62483
  • N. Kuzmenko Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of the NAAS, 142, Moskovskiy avenue, Kharkiv, Ukraine, 61060
Keywords: soybeans; weeds; crop rotation; monoculture

Abstract

Goal. To establish the species composition of weeds, their dominant role and determine the type and level of weediness of soybean crops for cultivation in a fixed nine-course stationary, fallow-crop-row rotation and in monoculture in the eastern part of the Forest-Steppe of Ukraine.

Methods. The research was conducted by route surveys in field experiments.

Results. According to the research of 2011—2017, 30 species of weeds and contaminants were found in soybean crops after winter wheat as forecrop in the stationary crop rotation (spring early and late were 60%, winter and biennial were 17%, perennial were 23%), and 18 species (spring early and late were 72%, wintering and biennial were 6%, perennial were 22%) were found for cultivation in monoculture. They belonged to 16 families, the families Asteraceae (9 species), Poaceae (5 species) and Polygonaceae (5 species) were the most represented. The main weeds in soybean crops in crop rotation and monoculture were Echinochloa crus-galli (L.) Roem. et Schult., Chenopodium album L., Cirsium arvense (L.) Scop. and Panicum miliaceum L. In addition to these weeds for growing soybeans in crop rotation were present Setaria glauca (L.) Beauv., Amaranthus retroflexus L., Solanum nigrum L., Polygonum lapathifolium L., Sonchus arvensis L., Convolvulus arvensis L., and in monoculture were Ambrosia artemisiifolia L. and Xanthium strumarium L. Xanthium strumarium L. was the most dominant in the monoculture (43%), and Setaria glauca (L.) Beauv was subdominant in crop rotation (57%), and Echinochloa crus-galli (L.) Roem. and Schult. was subdominant in monoculture (57%). Six complex types of weeds were formed in soybean crops, cereal-dicotyledonous-dicotyledonous-root-sprouting and dicotyledonous-grass-annual-grass-root-sprouting prevailed. For cultivation in crop rotation cereal annual species predominated, and dicotyledonous annuals predominated in monoculture. At the same time, the monoculture had a higher level of weeding than crop rotation, or it was equivalent.

Conclusions. The species composition of weeds in soybean crops in fallow-crop-row rotation and monoculture differs significantly, which should be taken into account by the agronomic service of farms when developing methods of their control.

References

Babych A.O., Babych-Poberezhna A.A. (2011). Stratehichna rol soi v rozviazanni hlobalnoi prodovolchoi problemy. [The strategic role of soybeans in solving the global food problem]. Kormy i kormovyrobnytstvo. 69. 11–19. (in Ukrainian).

Moldovan V.H., Moldovan Zh.A., Sobchuk S.I. (2020). Formuvannia vrozhainosti nasinnia sortamy soi z riznym vehetatsiinym periodom v umovakh Lisostepu zakhidnoho. [Formation of seed yield by soybean varieties with different growing season in the Western Forest-Steppe]. Kormy i kormovyrobnytstvo. 89. 46–56. DOI: 10.31073/kormovyrobnytstvo202089-04. (in Ukrainian).

Marchenko D.I. (2020). Konkurentni vzaiemovidnosyny soi ta burianiv v ahrotsenozakh [Competitive relationships of soybeans and weeds in agrocenoses]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 114. 84–90. DOI: 10.32851/2226-0099.2020.114.12. (in Ukrainian).

Borona V.P., Zadorozhnyi V.S., Karasevych V.V., Shevchuk V.I. (2011). Ahroekolohichne obgruntuvannia khimichnoho kontroliu burianiv u ahrotsenozi soi [Agroecological substantiation of chemical control of weeds in soybean agrocenosis]. Kormy i kormovyrobnytstvo. 69. 167–172. (in Ukrainian).

Storchous I.M. (2014). Struktura zaburianennia posiviv soi za riznykh sposobiv sivby. [The structure of weed soybean crops by different methods of sowing]. Zakhyst i karantyn roslyn. 60. 359–369. (in Ukrainian).

Svyrydov A.M., Panasenko O.L. (2014). Formuvannia vydovoho skladu burianiv v soievomu ahrofitotsenozi Skhidnoho Lisostepu Ukrainy ta vplyv yikh shchilnosti na produktyvnist soi. [Formation of weed species composition in the soybean agrophytocenosis of the Eastern Forest-Steppe of Ukraine and the influence of their density on soybean productivity]. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv. 20. 89–94. (in Ukrainian).

Zherebko V.M. (2008). Efektyvnist vykorystannia pisliaskhodovykh herbitsydiv na posivakh soi [The effectiveness of post-emergence herbicides on soybean crops]. Visnyk ahrarnoi nauky. 1. 47–53. (in Ukrainian).

Plotnikov V.V., Hylchuk V.H., Humennyi M.B., Nakonechnyi V.O. (2009). Spetsyfichnist khimichnoho zakhystu posiviv soi vid burianiv. [Specificity of chemical protection of soybean crops against weeds]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu oliinykh kultur UAAN. 14. 207–211. (in Ukrainian).

Plotnikov V.V., Hylchuk V.H., Humennyi M.B., Nakonechnyi V.O. (2010). Efektyvnist khimichnoho zakhystu posiviv soi vid burianiv pry riznykh rivniakh mineralnoho zhyvlennia. [The effectiveness of chemical protection of soybean crops from weeds at different levels of mineral nutrition]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu oliinykh kultur NAAN. 15. 107–111. (in Ukrainian).

Brukhal F.I., Krasiuk L.M. (2011). Shkidlyvist burianiv u posivakh soi. [Harmfulness of weeds in soybean crops]. Karantyn i zakhyst roslyn. 4. 9–12. (in Ukrainian).

Derevianskyi V.P. (2012). Buriany ta produktyvnist soi. [Weeds and soybean productivity]. Karantyn i zakhyst roslyn. 7. 25–27. (in Ukrainian).

Sorokina S.I., Rodzevych S.I., Huralchuk Zh.Z., Morderer Ye.Iu. (2016). Sumisne zastosuvannia v posivakh soi herbitsydiv Kharmoni ta Pulsar z adiuvantom Trend 90. [Co-application of Harmony and Pulsar herbicides with Trend 90 adjuvant in soybean crops]. Karantyn i zakhyst roslyn. 5. 1–3. (in Ukrainian).

Zadorozhnyi V.S., Karasevych V.V., Movchan I.V., Kolodii S.V. (2014). Kontroliuvannia burianiv u posivakh soi v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrainy. [Weed control in soybean crops in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine]. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv. 20. 25–31. (in Ukrainian).

Nevmerzhytska O.M., Plotnytska N.M., Hurmanchuk O.V., Skolub S.M. (2019). Efektyvnist zastosuvannia gruntovykh herbitsydiv u posivakh soi. [The effectiveness of soil herbicides in soybean crops]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 109. 1. 90–94. DOI: 10.32851/2226-0099.2019.109-1.14. (in Ukrainian).

Zherebko V.M., Dykun O.V., Dykun M.O. (2019). Efektyvnist zastosuvannia bakovykh sumishei herbitsydiv u posivakh soi. [The effectiveness of tank mixtures of herbicides in soybean crops]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 109. 1. 35–41. DOI: 10.32851/2226-0099.2019.109-1.6. (in Ukrainian).

Zadorozhnyi V.S., Karasevych V.V., Svytko S.M. et al (2020). Kontrol burianiv u posivakh soi za riznykh sposobiv osnovnoho obrobitku gruntu ta no-till tekhnolohii v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. [Control of weeds in soybean crops by different methods of basic tillage and no-till technology in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine]. Feed and feed protein: materials of the XІІ International Scientific Conference (15 July 2020). Vinnytsia. 108–110. (in Ukrainian).

Zuza V.S., Hutianskyi R.A. (2012). Herbolohichnyi monitorynh poliv silskohospodarskykh pidpryiemstv. [Herbological monitoring of fields of agricultural enterprises]. Kharkiv: Mahda LTD, 22 p. (in Ukrainian).

Published
2021-05-27
How to Cite
Hutianskyi, R., Popov, S., Zuza, V., & Kuzmenko, N. (2021). Dependence of soybean weed infestation on growing conditions in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. Quarantine and Plant Protection, (2), 36-41. https://doi.org/10.36495/2312-0614.2021.2.36-41