Seasonal quantity dynamics of ground beetles on spring wheat under different fertilization systems

  • N. Havryliuk National scientific center «Institute of Agriculture NAAS, Mashynobudivnykiv str., 2-B, Chabany, Kyiv-Sviatoshynskyi district, Kyiv region, 08162, Ukraine
  • Ya. Medvid National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 13, Heroiv Oborony str., Kyiv, 03041, Ukraine
Keywords: spring wheat; ground beetles; seasonal dynamics of activity; zoophagous; myxophytophages; trophic specialization; fertilizer system

Abstract

Goal. Determine the dominant species of ground beetles in crops of spring wheat with different fertilization systems and study the seasonal dynamics of the number of ground beetles.

Methods. The research was conducted in 2017—2019 years on the experimental field of NSC «Institute of Agriculture of NAAS of Ukraine» in department of plant protection from pests and diseases. Accounting of carabids fauna in accordance with the generally accepted methodology, mainly using Barber soil traps. The ecological characteristics are given using literature data.

Results. Specified species composition of the dominant species of carabids in spring wheat crops under different fertilization systems. Represented the seasonal quantity dynamics of mass species of carabids (Bembidion properans S., Harpalus affinis S., Harpalus rufipes D., Poecilus cupreus L., Harpalus distinguendus D.) with mineral (N90P60K90) and organic (with plowing of by-products of the predecessor) fertilizer systems. Population peaks on spring wheat reached maximums in May due to an increase in the activity of species of the spring-summer group of ground beetles (Bembidion properans S., Harpalus distinguendus D., Poecilus cupreus L.), in June — July — due to the summer-autumn group (Harpalus rufipes D. and Harpalus affinis S).

Conclusions. The peak activity of carabids in different areas is due to the peculiarities of the biology of each species during the growing season of spring wheat and weather conditions. Of the dominant, the most widespread species with mineral fertilizers was Bembidion properans S., with organic — Harpalus affinis S. There is a difference in the trophic specialization of beetles. In the areas with mineral fertilizer, the number of zoophages and myxophytophages was almost at the same level — 33.4 and 36.6 %, respectively. Organic fertilizer was dominated by myxophytophagous carabids (44%) with a mixed type of diet due to the largest number of species and the number of the genus Harpalus, the percentage of zoophagous was 14.5 %.

References

Pisarenko V.N., Kolesnikov L.O., Nikolayeva S.A. (2010). Khishchniki protiv vrediteley, zhuzhelitsy — ekologicheskiye druz’ya khleborobov. [Predators against pests, ground beetles - ecological friends of grain growers]. Zerno. № 9 (53). Р. 40—44. (in Russian).

Karpova V.E. (1982). Rol’ zhuzhelits v snizhenii chislennosti vrednykh nasekomykh na polyakh. [The role of ground beetles in reducing the number of harmful insects in the fields]. Antropogennoye vozdeystviye na faunu pochv. Р. 91—96. (in Russian).

Guseva O.G., Koval’ A.G. (2010). Pishchevyye svyazi zhuzhelits Pterostichus melanarius i Poecilus cupreus (Coleoptera Carabidae). [Food connections of ground beetles Pterostichus melanarius and Poecilus cupreus (Coleoptera Carabidae)]. Vestnik zashchity rasteniy. № 1. Р. 61—63. (in Russian).

Medvid Ya.A., Havryliuk N.M. (2020). Vydovyi sklad turuniv (Сoleoptera, Carabidae) na pshenytsi yarii u Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrainy. [Species composition of carabids (Coleoptera, Carabidae) on spring wheat in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine]. Karantyn i zakhyst roslyn. № 10—12. Р. 7—11. (in Ukrainian).

Puchkov A.V. (2018). Zhuki-zhuzhelitsy (Сoleoptera, Carabidae) transformirovannykh tsenozov Ukrainy. [Ground beetles (Сoleoptera, Carabidae) of transformed cenoses of Ukraine]. Kiyev, 448 р. (in Russian).

Sumarokov A.M. (2009). Vosstanovleniye bioticheskogo potentsiala biogeotsenozov pri umen’shenii pestitsidnykh nagruzok. [Restoration of the biotic potential of biogeocenoses with a decrease in pesticide loads]. Donetsk: Veber. 194 р. (in Russian).

Shushkivska N.I. (2016). Zhuzhelytsi (Coleoptera, Carabidae) v biotsenozakh Tsentralnoho Lisostepu Ukrainy. [Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in the biocenoses of the Central Forest-Steppe of Ukraine]. Ahrobiolohiia. № 1 (124). Р. 121—126. (in Ukrainian).

Opredelitel’ nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR v pyati tomakh. Tom 2. ZHestkokrylyye i veyerokrylyye (1965). [Keys to insects of the European part of the USSR in five volumes. Volume 2. Coleoptera and fan-winged]; pod red. G.YA. Bey-Biyenko. Moskva–Leningrad: Nauka. 668 р. (in Russian).

Berlov O. (2020). Atlas zhuzhelits (Carabidae) Rossii — kollektivnyy proyekt. [Atlas of ground beetles (Carabidae) of Russia - collective project]. URL:https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/atlascar.htm (in Russian).

Sumarokov A.M. (2002–2003). Izmeneniye vidovogo sostava i troficheskoy struktury koleopterofauny pri umen’shenii pestitsidnoy nagruzki na biotsenozy stepnoy zony Ukrainy. [Changes in the species composition and trophic structure of the coleopter fauna with a decrease in pesticide load on biocenoses of the steppe zone of Ukraine]. Izvestiya KHar’kovskogo entomologicheskogo obshchestva. Vol. 10, №1–2. Р. 160—174. (in Russian).

Puchkov О.V., Havryliuk N.M. (2010). Osoblyvosti formuvannia struktury tverdokrylykh komakh (Insecta, Coleoptera) na perelohakh ta v ahrotsenozi ozymoi pshenytsi. [Peculiarities of formation of structure of hard-winged insects (Insecta, Coleoptera) on fallow lands and in agrocenosis of winter wheat]. Karantyn i zakhyst roslyn. №7 (169). Р. 2—7. (in Ukrainian).

Puchkov A.V. (2012). ZHuzhelitsy roda Amara (Coleoptera, Carabidae) fauny Ukrainy. [Ground beetles of the genus Amara (Coleoptera, Carabidae) of the fauna of Ukraine]. Vestnik zoologii. Vol. 46, № 5. Р. 395—413. (in Russian).

Nikolenko N.Yu., Puchkov O.V. (2020). Osoblyvosti sezonnykh zmin taksonomichnoi struktury i chyselnosti zhukiv-turuniv (Сoleoptera, Сarabidae) herpetobiiu urbotsenoziv m. Kharkova. [Peculiarities of seasonal changes in the taxonomic structure and number of ground beetles (Сoleoptera, Сarabidae) herpetobium of urbocenoses of Kharkiv]. Bioriznomanittia, ekolohiia ta eksperymentalna biolohiia. №22 (1). Р. 56—66. (in Ukrainian).

Pysarenko V.M., Koliesnikov L.O., Nikolaieva S.A. (2011). Vplyv systemy zemlerobstva, yak ahroekolohichnoho faktora, na aktyvnist Рoecilus cupreus l. (Сoleoptera, Сarabidae). [Influence of the agricultural system as an agroecological factor on the activity of Рoecilus cupreus l. (Coleoptera, Carabidae)]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. № 2. Р. 7—13. (in Ukrainian).

Published
2021-05-27
How to Cite
Havryliuk, N., & Medvid , Y. (2021). Seasonal quantity dynamics of ground beetles on spring wheat under different fertilization systems. Quarantine and Plant Protection, (2), 23-27. https://doi.org/10.36495/2312-0614.2021.2.23-27
Section
SCIENTIFIC RESEARCH